[เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ]
ระบบนัดหมาย (Online Appointment)

คำแนะนำ

ขั้นตอนการขอนัดหมาย

1. เข้าไปที่ หน้านัดตรวจ
2. กรอกข้อมูลผู้รับบริการให้ครบถ้วน
  - กรณีผู้รับบริการรายเก่า ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด และกดปุ่ม "ตรวจสอบ" เพื่อความรวดเร็วในลงข้อมูล
  - กรณีผู้รับบริการรายใหม่ หรือ รายเก่าที่ไม่พบข้อมูลในการตรวจสอบ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม
3. กดเลือกยินยอมเปิดเผยข้อมูล และกดปุ่มดำเนินการต่อไป
4. สร้างนัดหมาย
  4.1 เลือกประเภทการนัดหมายตรวจสุขภาพ เลือกโปรแกรม / วันที่ต้องการนัดหมาย /ช่วงเวลาการตรวจ และ กดปุ่ม
บันทึกเพื่อยืนยันนัดหมาย
  4.2 เลือกประเภทการนัดหมายพบแพทย์ตามอาการ เลือกวันที่ต้องการนัดหมาย / กรอกข้อมูลอาการที่มาพบแพทย์ และ
กดปุ่มบันทึกเพื่อยืนยันนัด
5. หน้าบันทึกข้อมูลนัดหมายเสร็จสมบูรณ์ เป็นการขอวันนัดหมาย พร้อมแสดงรหัส Code ตรวจสอบนัดหมาย การนัดหมาย
ต้องรอการยืนยันวันเวลานัดหมายจากเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาประมาณ 3 วันทำการ

ขั้นตอนการตรวจสอบนัดหมาย

1. เข้าไปที่ หน้าตรวจสอบวันที่นัด
2. กรอกข้อมูลผู้รับบริการ หรือ รหัส Code ให้ครบถ้วน และกดปุ่มดำเนินการต่อไป
3. ระบบจะแสดงข้อมูลการนัดหมาย และสถานะการนัดหมาย
  3.1 กรณีได้รับการยืนยันการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่แล้ว ช่องแสดงสถานะข้อความ ยืนยันนัดเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่มพิมพ์
เพื่อพิมพ์ใบนัดหมายไว้สำหรับแสดงเป็นหลักฐานและนำมายื่นในวันที่นัดหมาย

ขั้นตอนการยกเลิกนัดหมาย

1. เข้าไปที่ หน้าตรวจสอบวันที่นัด
2. กรอกข้อมูลผู้รับบริการ หรือ รหัส Code ให้ครบถ้วน และกดปุ่มดำเนินการต่อไป
3. ระบบแสดงข้อมูลการนัดหมาย และสถานะการนัดหมาย
4. กดปุ่มยกเลิก
5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ กดปุ่มยืนยันการยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนมารับบริการ ประเภทนัดตรวจสุขภาพ

1. งดอาหาร เครื่องดื่มและลูกอมทุกชนิดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด และให้นำยาโรคประจำตัวมาด้วย
2. เก็บอุจจาระ ปริมาณขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือ และเก็บตอนเช้าของวันมาตรวจ (สามารถหาภาชนะทึบแสง มีฝาปิด เล็กๆ เก็บใส่ได้
กรณีไม่สะดวกมารับภาชนะเก็บที่สถาบันฯ)
3. ปัสสาวะให้มาเก็บที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปริมาณ 1/2 กระป๋อง สตรีที่มีประจำเดือน โปรดงดส่งปัสสาวะ เนื่องจากปัสสาวะจะมี
เม็ดเลือดแดงปนออกมาทำให้การอ่านผลผิดพลาดได้ พร้อมเขียน ชื่อ - สกุล ติดข้างกล่องให้เรียบร้อย และนำส่งที่จุดส่งอุจจาระและ
ปัสสาวะชั้น 2 ใกล้เคาน์เตอร์เจาะเลือด
4. สตรีที่มารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ห้ามสอดยา เหน็บยา หรือสวนล้างภายในช่องคลอด และงดการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวันมาตรวจ
5. สตรีที่มีประจำเดือนตรงกับวันตรวจสุขภาพ แนะนำให้ติดต่อเลื่อนนัดการตรวจไปก่อนจนกว่าจะหมดประจำเดือน
6. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบขณะรับการซักประวัติ อาจจำเป็นงดการตรวจเอกซเรย์และตรวจภายใน

  ** สำหรับ ผู้ที่ได้นัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างเดียว ให้ปฏิบัติตัวเฉพาะในข้อที่ 4 และ 5 เท่านั้น **

การเตรียมตัวก่อนมารับบริการ ประเภทนัดพบแพทย์มีอาการ

1.เตรียมเอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน / Passport)
2.ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่น้อยกว่า 15 ปี บริบูรณ์ ต้องมาติดต่อพร้อมกับผู้ปกครอง
3.ชาวต่างชาติ แนะนำให้มาติดต่อพร้อมล่าม / ญาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
4.เตรียมเอกสารผลการตรวจ เช่น ผลx-ray, Film / CD + ผลอ่าน, ผลชิ้นเนื้อ, Block/Slide ชิ้นเนื้อ (ถ้ามี) ฯลฯ

  ** กรณีผลการตรวจเป็นภาษาต่างประเทศ ที่มิใช่ภาษาอังกฤษแนะนำให้แปลภาษาให้เรียบร้อย **
  *** กรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเอง มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นความเสี่ยงต่อชีวิตผู้ป่วยต้องใช้เครื่องมือช่วยหายใจ
มีภาวะวิกฤติต้องแก้ไขเร่งด่วน ฯลฯ ควรปฏิบัติดังนี้ ให้ญาติสายตรงของผู้ป่วย (ที่สามารถตัดสินใจแทนได้และทราบการตรวจรักษา
ของผู้ป่วย) นำเอกสารของผู้ป่วย พร้อมบัตรประชาชนของผู้ป่วยและญาติ มาติดต่อที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ***

การรับบริการในวันที่นัดหมาย

ผู้รับบริการใหม่
1. ใบนัดหมายจากเว็บไซด์ ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
2. บัตรประชาชนตัวจริง
3. Download แบบกรอกประวัติ (พร้อมกรอกข้อมูลเรียบร้อย)
4. ติดต่อเคาน์เตอร์เวชระเบียน A3 ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร
5. นำใบนำทางที่ได้รับหลังจากทำประวัติเสร็จ และทำการลงทะเบียนเรียบร้อย ติดต่อที่หน่วยบริการที่นัดหมาย

ผู้รับบริการเก่า
1. ใบนัดหมายจากเว็บไซด์ ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
2. บัตรประชาชน
3. ติดต่อจุดลงทะเบียน ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร
4. นำใบนำทางที่ได้รับหลังจากทำการลงทะเบียนเรียบร้อย ติดต่อที่หน่วยบริการที่นัดหมาย

คำแนะนำสำหรับผู้รับบริการที่เลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพล่วงหน้า

1. ใบนัดหมายจากเว็บไซด์ ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
2. บัตรประชาชน
3. ติดต่อจุดลงทะเบียน ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร
4. นำใบนำทางที่ได้รับหลังจากทำการลงทะเบียนเรียบร้อย
  4.1 ติดต่อที่การเงิน เคาน์เตอร์A14 ชั้น1 หรือ B12 ชั้น 2 เพื่อชำระเงิน
  4.2 ติดต่อที่หน่วยเจาะเลือด เคาน์เตอร์B3 ชั้น 2 เพื่อเจาะเลือด
  4.3 ติดต่อที่หน่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เคาน์เตอร์ B6 ชั้น 2 เพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  4.4 ติดต่อที่หน่วยรังสีวินิจฉัย เคาน์เตอร์ B9 ชั้น 2 เพื่อตรวจเอ็กซเรย์ปอด
  4.5 ติดต่อที่คลินิกค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง เคาน์เตอร์ B4 ชั้น 2 เพื่อรอพบแพทย์

  *** หากผู้รับบริการต้องการ เปลี่ยนโปรแกรมการตรวจสุขภาพ จากเดิมที่เลือกไว้ หลังจากทำการลงทะเบียนเรียบร้อย
ติดต่อที่คลินิกค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง B4 ชั้น2 เพื่อเปลี่ยนแปลงก่อนชำระเงิน ***


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 268/1 ถนน พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-202-6800, 02-202-6888
© 2018 All rights reserved. v.1.0.0.0